Dokumenty, które musimy do niego dołączyć to:

oryginał dziennika budowy
oświadczenie o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (wydawane przez kierownika budowy),
oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu oraz porządku terenu budowy, a także drogi, ulicy czy sąsiedniej nieruchomości (w przypadku z ich korzystania),
protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń,
powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
świadectwo charakterystyki energetycznej (kopia),
oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż Pożarną,
potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Składając wniosek o pozwolenie na użytkowanie budynku, jednoznacznie wzywamy inspektora nadzoru budowlanego do przeprowadzenia kontroli.

Przeprowadzana przez inspektora kontrola domu jednorodzinnego polega na:

sprawdzeniu zgodności wybudowanego obiektu z ustaleniami i warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowę,
sprawdzeniu zgodności z zawartością projektu budowlanego domu oraz zagospodarowania działki.

Inspektor nadzoru budowlanego ma obowiązek przeprowadzić kontrolę budynku nie później niż po 21 dniach od złożenia przez inwestora wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Właściciel budynku zostaje powiadomiony o kontroli minimum 7 dni przed jej terminem i musi w niej uczestniczyć.

UWAGA!

W przypadku nie dopełnienia obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie, inwestor zostanie obciążony karą. Jej wysokość to dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s ? 500zł)m, współczynnika kategorii obiektu (w) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (k).