Kiedy budowa domu się rozpoczyna?

Musimy pamiętać, że pozwolenie na budowę nie jest ważne na zawsze. Decyzja traci ważność jeśli budowanie domu nie rozpocznie się w ciągu trzech lat od uprawomocnienia się zgody lub gdy budowa zostanie przerwana na okres dłuższy niż 3 lata. W takim przypadku konieczne będzie ponownie wystąpienie o pozwolenie na budowę lub pozwolenie na wznowienie robót budowlanych.

Pamiętajmy, że jeśli koszty budowy nas zaskoczyły i po uzyskaniu pozwolenia na budowę okaże się, że nie możemy rozpocząć konkretnych prac budowlanych, to żeby uniknąć utraty ważności pozwolenia możemy tylko przeprowadzić prace przygotowawcze.

Prace przygotowawcze na terenie budowy to:

wytyczenie geodezyjne budynku na działce;

wykonanie niwelacji terenu;

zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;

wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej (na potrzeby budowy).

Za organizację prac i terenu budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Teren budowy musi być więc odpowiednio zagospodarowany. Polega to m.in. na budowie ogrodzenia placu budowy, oświetlenia terenu, wykonaniu dróg, wyjść i przejść dla pieszych. Konieczna jest również budowa obiektów socjalnych dla ekipy budowlanej, m.in. baraków czy toalet.

Warto wiedzieć, że jeżeli mamy pozwolenie na budowę, budowa obiektów tymczasowych, jak np. baraki socjalne nie musi być zgłaszana. Jeżeli mają służyć jako zaplecze realizacji budowy, ?wpisują się? w pozwolenie na budowę.