Jeśli chodzi o ogrodzenie placu budowy, to odległość ogrodzenia od planowanego budynku musi spełniać poniższe warunki:

wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m;

w strefach zagrożone spadaniem przedmiotów z wysokości odległość ogrodzenia od budynku musi wynosić minimum 1/10 wysokości, z której podczas robót budowlanych mogą spadać materiały czy narzędzia budowlane;

w przypadku ogrodzenia wykopów, jeżeli wykop jest głębszy niż 1 m, balustrada ogrodzenia nie może być niższa niż 1,1 m.

Jeżeli realizujemy projekty domów w zabudowie szeregowej blisko ulicy i budowa ogrodzenia spełniającego powyższe warunki jest niemożliwa, należy zadbać o np. montaż tablic ostrzegawczych czy zapewnienie stałego nadzoru.

Na placu budowy należy ustawić również żółtą tablicę informacyjną. Musi stanąć ona w widocznym od strony ulicy miejscu. Tablica powinna być prostokątna o wymiarach nie mniejszych niż 90×70 cm. Na żółtym tle czarną trwałą grafiką należy umieścić takie informacje:

rodzaj robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;

numer pozwolenia na budowę oraz nazwa, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;

imię i nazwisko lub nazwa (firma), adres oraz numer telefonu inwestora;

imię i nazwisko lub nazwa (firma), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych;

imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów;

numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia;

numery telefonu okręgowego inspektora pracy.