Polska kompostownia

Nic nie daje tak pełnowartościowego podłoża roślinnego, jak ziemia polska kompostownia. Przygotowaniem kompostu zajmuje się odpowiedni obiekt przemysłowy, gdzie przy wykorzystaniu technologii kompostowania przerabiane są w szczególności odpady biodegradowalne. Są to głównie odpady z gospodarstw ogrodniczych i rolnych, wszelka roślinność bezprodukcyjna (zarośla, zakrzaczenia, zadrzewienia), odpady przetwórstwa spożywczego, rolnego, włókien naturalnych, bądź inne produkty i surowce o pochodzeniu biologicznym, czy też odpady zwierzęce; ponadto osady z biologicznego oczyszczania ścieków oraz zieleni miejskiej, przemysłowej i rekreacyjnej.
Kompost wyprodukowany w kompostowniach to nie nic innego jak naturalny obornik o działaniu nawozowym używany do poprawy jakości gleby, rekultywacji bezglebowych gruntów lub do utrzymania terenów zielonych. Poprzez używanie kompostu gleba wzbogacana jest w próchnicę, efektem tego jest jej żyzność, pojemność wodna i powietrzna, które poprawiają wzrost i rozwój uprawianych roślin.