Działki rolne są tańsze niż działki budowlane, więc mimo trudności formalnych związanych z ich zabudową, są chętnie poszukiwane przez inwestorów, którzy planują budować domy jednorodzinne.

Działka rolna może być zabudowana tylko wtedy, gdy wyłączy się ją z produkcji rolnej (czyli odrolni). Istnieje jednak możliwość budowy siedliska, co nie wymaga już odrolnienia. Jednak nie każdy może siedlisko wybudować…

Zabudowa siedliskowa związana jest z gospodarstwem rolnym, które może być wybudowane tylko przez rolnika. Zgodnie z prawem, za gospodarstwo rolne uznany jest teren o powierzchni min. 1 ha użytków rolnych. Rolnik ? według prawa ? to osoba, która przez okres minimum 5 lat prowadziła jakieś gospodarstwo rolne bądź tam pracowała. Za rolnika uważa się również osobę, która ma wykształcenie rolnicze (przynajmniej zasadnicze) i która dysponuje gruntem rolnym w formie własności, użytkowania wieczystego czy dzierżawy.

Zabudowa siedliskowa to nie tylko mieszkalny dom jednorodzinny, ale również budynki gospodarcze, jak np. stajnia czy magazyn. O tym, w jaki sposób wszystkie budynku powinny być usytuowane na działce, mówi właściwy dla terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub ? w przypadku, gdy gmina nie ma uchwalonego planu ? warunki zabudowy.

Miejscowy plan określa również minimalną powierzchnię działki, która może być uznana za siedlisko. Jeżeli działka rolna jest mniejsza, rolnik nie uzyska pozwolenia na budowę.

Jeżeli w gminie nie ma planu, rolnik musi wystąpić o warunki zabudowy. Te zostaną wydane tylko w przypadku, gdy działka budowlana ma dostęp do drogi (bezpośredni czy pośredni) i gdy wydane zostaną dla niej warunki techniczne przyłączy. Konieczne będzie również tzw. ?dobre sąsiedztwo?, co oznacza, że przynajmniej jedna sąsiednia nieruchomość musi być zabudowana. Z tego warunku można zrezygnować tylko wtedy, gdy grunt rolny, na którym rolnik stawia dom i budynek gospodarczy, jest większy niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego, którą określa w uchwale gmina.

Mając wydane warunki zabudowy, rolnik może wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę.