aa

Regulamin portalu ocenpizze.pl

Właścicielem portalu internetowego www.ocenpizze.pl jest firma FOREX, NIP: 542-297-10-07, REGON: 200143816.

 1. Serwis ocenpizze.pl jest portalem społecznościowym umożliwiającym swoim użytkownikom udostępnianiem informacji nt. lokali gastronomicznych związanych z tematyką pizzy w całej Polsce. Celem ocenpizze.pl jest wzajemna wymiana zdjęć, informacji, komentarzy, poglądów, korzystanie z informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie oraz publikowanie i udostępnianie w serwisie innym zarejestrowanym użytkownikom własnych materiałów i informacji.

 1. Użytkownikiem portalu jest osoba zarejestrowana na portalu ocenpizze.pl, która zapoznała się i zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu.

 1. Dostęp do portalu ocenpizze.pl możliwy jest za pośrednictwem publicznej sieci Internet i jest bezpłatny.

 1. Portal ocenpizze.pl zastrzega, iż część usług oferowanych przez portal jest odpłatna. Informacja o odpłatności danej usługi wraz z odpowiednim cennikiem dostępna jest na stronie portalu ocenpizze.pl umożliwiającej dostęp do danej usługi.

 1. Użytkownik otrzymuje dostęp do portalu ocenpizze.pl w momencie ukończenia rejestracji.

 1. Rejestracja wymaga podania danych osobowych: nazwiska, imienia oraz działającego adresu poczty elektronicznej e-mail. Rejestracja może zostać przerwana w każdej chwili, użytkownik usuwa tym samym rejestrowane dane
  z systemu.

 1. Rejestrując się i wypełniając za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik:

  1. potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
  2. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez ocenpizze.pl zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu,
  3. wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazane w formularzu rejestracyjnym, konto pocztowe komunikatów oraz informacji handlowych wysyłanych przez vipspot.pl w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów,
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.97.133.882 z późn. zm.) oraz ustawą a dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.) w celach marketingowych oraz statystycznych. Administratorem powyższych danych osobowych jest ocenpizze.pl.

 1. Poprzez założenie konta użytkownika w portalu ocenpizze.pl użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie zamieszczanych treści przez innych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku (wykorzystywanie tych materiałów w zakresie innym niż wskazany jest niedopuszczalne) oraz akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 1. Każdy zarejestrowany użytkownik portalu ocenpizze.pl ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby.

 1. Każdy właściciel lokalu gastronomicznego zainteresowany posiadaniem konta w serwisie ocenpizze.pl powinien zgłosić swoją chęć założenia konta drogą telefoniczną pod nr tel. 517621781 lub elektroniczną na adres pocztowy ocenpizze@ocenpizze.pl lub samemu utworzyć konto poprzez odpowiednią opcję.

 1. Zgłoszone dane będą weryfikowane przez obsługę serwisu. Po pozytywnej weryfikacji danych właściciela utworzone zostanie dla niego konto w serwisie. Założone konto uprawniać będzie użytkownika do:

  1. Umieszczania wszystkich danych nt. swojego lokalu na tyle, na ile pozwalają to możliwości serwisu np. dane teleadresowe, zdjęcia, godziny otwarcia.
  2. Edytowania oraz usuwania tych danych
  3. Wykupienia płatnej wersji wpisu jak również pozostania przy darmowej.

 1. Użytkownik posiada prawo do wykupienia dostępu do płatnego konta, które uprawniać będzie do:

  1. Funkcji dostępnych w wersji bezpłatnej, czyli umieszczenie: logo lokalu, miejscowości, ulicy, nr lokalu oraz godzin otwarcia, które nie będą widoczne na stronie lokalu, natomiast będą brane pod uwagę w opcji Teraz otwarte
  2. Funkcji dostępnych w wersji płatnej, czyli umieszczenie: 11 zdjęć swojego lokalu, menu, promocji, dodatkowych zakładek reklamujących lokal, nr tel., adresu strony oraz email, formy płatności w lokalu, mapy dojazdu oraz widocznych godzin otwarcia na stronie lokalu.

 1. Ceny za dostęp do płatnego konta określa Cennik, który umieszczony jest w serwisie www.ocenpizze.pl. Cennik zawierać będzie aktualne ceny obowiązujące użytkowników i może być dowolnie zmieniany.

 1. W momencie usunięcia danych (usunięcia profilu) użytkownik traci możliwość
  korzystania z serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez serwis usług. W razie usunięcia danych koniecznych do rejestracji użytkownika w serwisie traci on możliwość korzystania
  z serwisu.

 1. W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad wynikających
  z obowiązującego Regulaminu jego konto może być zablokowane do odwołania bądź usunięte w całości bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie użytkownika.

 1. Poprzez rejestrację użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu ocenpizze.pl, tj.:

  1. nawiązywania kontaktów z innymi użytkownikami,
  2. umieszczania własnych danych celem uzyskania kontaktów z innymi użytkownikami serwisu,
  3. wyrażania swoich opinii na forach oraz czacie prowadzonych przez portal,
  4. dzielenia się z innymi użytkownikami informacjami na temat informacji o lokalach,
  5. polecania innym użytkownikom wybranych przez siebie lokali.

 1. Każdy z użytkowników serwisu ocenpizze.pl zobowiązany jest do korzystania
  z oferowanych usług w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem oraz
  z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:

  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań utrudniających korzystanie
   z serwisu,
  2. podawania zgodnych z prawdą danych osobowych,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych użytkowników, a w szczególności do zbierania, przetwarzania i podawania danych innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody,
  4. komentowania zdjęć umieszczonych na portalu z zachowaniem przepisów prawa, dobrych obyczajów i zasadami współżycia społecznego,
  5. bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych,
  6. zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu.

 1. Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem
  oraz z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych
  i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania
  z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady etykiety.

 1. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam) .

 1. Niedopuszczalne jest tworzenie nieistniejących użytkowników oraz podawanie danych innych osób jak własnych danych osobowych.

 1. Fotografia wstawiona przez użytkownika nie może być reklamą jakichkolwiek usług bądź towarów jak również nie może mieć zabarwienia erotycznego lub przejawiać treści pornograficznych.

 1. Administrator serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim powinien zweryfikować zdjęcia wstawione przez użytkownika.

 1. Użytkownik ma prawo usunięcia zdjęcia przedstawiającego jego osobę ze zbioru zdjęć umieszczonych na serwisie ocenpizze.pl.

 1. Zabrania się umieszczania w serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

  1. oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
  2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
  3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

 1. Serwis ocenpizze.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystywanie przez osoby trzecie umieszczonych w serwisie zdjęć.

 1. Administrator serwisu ma prawo usunąć zdjęcia umieszczone na profilu i w zbiorze serwisu w szczególności w sytuacji naruszenia zasad wynikających z niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa.

 1. Każdy użytkownik bądź osoba trzecia, która znajduje się na zdjęciach ma prawo żądać usunięcia wskazanego zdjęcia.

 1. Administrator serwisu ma prawo zawiesić tymczasowo bądź usunąć profil
  w przypadku nieprzestrzegania regulaminu oraz niepoprawnego komentowania zamieszczonych zdjęć.

 1. Osoby zamieszczające komentarze naruszające prawo lub dobra osobiste
  i majątkowe osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną (Serwisu zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji o takim użytkowniku właściwym organom).

 1. Portalowi ocenpizze.pl przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości serwisu,
  w tym także prawo do jednostronnego usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji serwisu, uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do serwisu, zaprzestania prowadzenia serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem w każdym czasie.

 1. Portal ocenpizze.pl zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

 1. Korzystanie przez użytkownika z portalu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w punkcie powyższym, jest równoznaczne z ich akceptacją i przestrzeganiem, chyba że użytkownik nie wyrazi na nie zgody co będzie skutkowało usunięciem konta użytkownika.

 1. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu portal ocenpizze.pl jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia.

 1. Portal ocenpizze.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę materiałów oraz informacji umieszczonych w serwisie przez użytkowników.

 1. Portal ocenpizze.pl nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów
  i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy. Wszystkie informacje i materiały posiadające podobny charakter, będą usunięte z portalu. Nie dotyczy to sytuacji związanych z porozumieniami bądź umowami zawartymi przez portal.

 1. Portal ocenpizze.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez serwis.

 1. Portal ocenpizze.pl wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją portalu ocenpizze.pl co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

 1. Portal ocenpizze.pl nie udziela żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.

 1. Portal ocenpizze.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.

 1. Portal ocenpizze.pl nie będzie uznawać żadnych gwarancji, chyba że wynikać będą z niedotrzymanie warunków regulaminu, bądź innych zawartych umów.
Serwis jest integralną częścią Vgroup.pl, napędzany przez Vframe2 framework. Wykonano w 0.02 sekundy.